REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§ 1.

Oznaczenie Sprzedającego


Właścicielem sklepu internetowego "sklep.semaco.com.pl" zajmującego się sprzedażą towarów za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.semaco.com.pl jest Firma Usługowo-Handlowa SEMACO Sp. J. Jerzy Skałoń, Marek Strojniak z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 19A, NIP 6780101434, REGON 003899946, nr telefonu (12) 6432588.
Adresem korespondencyjnym oraz dla przesyłek zwrotnych i reklamacyjnych jest adres:
Firma Usługowo-Handlowa SEMACO Sp. J. J. Skałoń, M. Strojniak
31-977 Kraków, os. Szkolne 19A
tel. 12 643 25 88
sklep@semaco.com.pl

§ 2.

Definicje


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedający lub Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.semaco.com.pl,  przez Firmę Usługowo-Handlową SEMACO Sp. J. J. Skałoń, M. Strojniak z siedzibą w Krakowie;
 2. Kupujący lub Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje zamówienia lub zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.semaco.com.pl;
 3. Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym w związku z tą działalnością.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin,
 6. Towar – towar, który Kupujący może nabyć za pośrednictwem Sklepu,
 7. Cena – należność za towar, obejmująca należny podatek od towarów i usług, bez kwoty stanowiącej należność za przesyłkę towaru do Kupującego.

§ 3.

Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest ogólnie dostępne dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią internet i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, udostępnionym na stronach Sklepu internetowego.
 4. Kupujący rejestrując się w Sklepie internetowym potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Sprzedający w każdym czasie jest uprawniony do zmiany wszelkich informacji prezentowanych w Serwisie, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, towarów oraz cen towarów, z zastrzeżeniem, że wiążące dla Klientów są informacje i ceny widoczne w Sklepie w chwili złożenia zamówienia.
 7. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:
  a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci internetowej,
  b) dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych.
 8. Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
§ 4.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Prezentowane za pośrednictwem Sklepu informacje dotyczące towarów mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia przez Klientów oferty kupna towaru.
 2. Sprzedający nie gwarantuje, że prezentowane towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców.
 3. Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.
 4. Sprzedający prezentuje towary przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy (opis) Towaru oraz ich cenę.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie euro (EUR) w zależności od wybranej opcji wyświetlania.
 6. Ceny w tradycyjnym sklepie mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 7. Ceny towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są w „Warunkach dostawy” opublikowanych w Sklepie.
 8. Ceny podane na stronie Sklepu zawierają koszt jednorazowego pakowania towaru i przygotowania jednej wysyłki.
 9. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, przy czym Sprzedający wystawia faktury VAT tylko na żądanie Kupującego, zgłoszone w przewidzianym przepisami terminie.
 10. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 11. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 12. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego określenia towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska (nazwy firmy) Kupującego, adresu Kupującego, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego, numeru telefonu do kontaktu, a także wszelkich innych informacji, jeżeli są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i dostawy. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, wymagane jest również podanie numeru NIP i nazwy firmy w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.
 13. Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji, o których mowa w pkt. 12, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 14. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 15. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go (po jego przyjęciu) do zlecenia dostawy w jego imieniu i przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.
 16. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia, przesyłając mu potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 17. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.
 18. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia nieścisłości.
 19. W przypadku podania w zamówieniu przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych, Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie braku możliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia zamówienia, w związku z czym umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.
§ 5.

Sposób zapłaty

 1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
  a) płatność gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową w siedzibie Sprzedającego,
  b) płatność gotówką za pobraniem, dokonywana do rąk dostawcy,
  c) płatność przelewem bankowym.
 2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu, za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy za pobraniem lub odbiorem własnym.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków pieniężnych (potwierdzeniu ich wpływu) na konto Sprzedającego, za wyjątkiem wyboru płatności gotówką, karta płatniczą lub zapłaty za pobraniem.
 4. Maksymalna kwota płatności przy wyborze sposobu dostawy za pobraniem wynosi: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
 5. W sytuacji, w której Sprzedający odmawia potwierdzenia zamówienia, zwraca Klientowi wpłacone środki pieniężne. Zwrot następuje wyłącznie na rachunek bankowy Klienta.
§ 6.

Dostawa

 1. Kupujący składając zamówienie dokona wyboru odpowiedniego sposobu dostawy towaru spośród określonych przez Sprzedającego.
 2. Wszelkie dostawy towaru w formie wysyłkowej odbywają się na koszt Kupującego. Koszty przesyłek określone są w „Warunkach dostawy” opublikowanych w Sklepie.
 3. Ostateczny koszt zamówienia zawierający cenę towaru oraz koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 4. Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 7 dni od dnia przekazania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego. Klient może wtedy według własnego wyboru zrezygnować z zamówienia, albo wyrazić zgodę na jego realizację w późniejszym terminie, powiadamiając Sprzedającego o tym za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy czy jej opakowanie nie jest uszkodzone, lub nie zostało otwarte w trakcie transportu, a także sprawdzić zawartość przesyłki w celu potwierdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada treści zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół zgodny z wymogami dostawcy oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 7. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą towaru przechodzą na Kupującego.
 8. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego, zostanie on wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia powiadomiony przez Sprzedającego o terminie i miejscu jego odbioru.
§ 7.

Gwarancja jakości i reklamacje

 1. Sprzedający udziela własnej gwarancji na prezentowane w Sklepie towary. Szczegółowe postanowienia określone są w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sklep Internetowy udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie oferowane towary. W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, okres gwarancji udzielonej przez Sklep wynosi 24 miesiące.
 3. Sprzedający zapewnia Klientom przekazanie dokumentu gwarancyjnego również w sytuacji, w której gwarancja udzielana jest przez producentów towarów prezentowanych w Sklepie.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Gwarancją Sklepu Internetowego nie są objęte usterki i uszkodzenia, których przyczyną nie jest wada produktu. W szczególności gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub montażu, jeżeli nie był on wykonany przez Sklep Internetowy lub wskazaną przez Sklep Internetowy uprawnioną osobę trzecią, uszkodzeń związanych z działaniem wilgoci lub cieczy, uszkodzeń wynikających z nieautoryzowanej ingerencji w produkt (m.in. wykonanie w okresie gwarancji napraw przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony), uszkodzeń powstałych na skutek przepięć oraz zdarzeń losowych (np. burz, powodzi, pożarów).
 6. Dla zachowania gwarancji Sklepu Internetowego wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wad zakupionego towaru oraz dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę kupującego, dane kontaktowe oraz opis wad. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków.
 7. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 8. Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej - wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
  W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sklep Internetowy w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się, wedle własnego uznania, naprawić, wymienić towar wadliwy na towar wolny od wad lub dokonać zwrotu ceny na rzecz kupującego.
 10. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru, tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT. Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu towaru nie będą rozpatrywane.
 11. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
 12. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 13. Zgodnie z art. 556[3] Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 14. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 15. Reklamacji nie podlegają części zamienne, oprzyrządowania itp. posiadające cechy użytkowania oraz ulegające zużyciu wynikającemu podczas standardowej eksploatacji.

  § 8.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., Nr 827)  pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów użytkowania i uszkodzeń oraz jest kompletny tj. z opakowania nie usunięto żadnych zabezpieczeń, zawieszek, metek, kodów kreskowych lub innych oznakowań.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie Oświadczenia o odstąpieniu na adres: Firma Usługowo-Handlowa SEMACO Sp. J. J. Skałoń, M. Strojniak z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 19A, 31-977 Kraków, lub na adres e-mail: sklep@semaco.com.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Do odstąpienia od umowy oraz do skutków tego odstąpienia zastosowanie ma treść przepisów art. 27 i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  • konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6.  Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.
 7. W przypadku zwrotu towaru, koszt dostarczenia towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.
§ 9.

Zakres Odpowiedzialności

 1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach tj. niezgodnie z załączoną instrukcją,
  b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
  c) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
 2. Sprzedający może umieszczać w Sklepie internetowym materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego towaru (np. różnych rozmiarów, kolorów), przy czym Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw, odcieni towaru widocznego na zdjęciach z towarem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego. Powyższe rozbieżności nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji towaru w Sklepie, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ich wyjaśnienia przed złożeniem zamówienia.
 4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:
  a) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,
  b) skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,
  c) transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta,
  d) awarii i błędów na stronie internetowej Sklepu niezależnych od Sprzedającego, w tym wynikających z braku w dostępie do Internetu, a także niezbędnych przerw technicznych.
§ 10.

Rezygnacja z zamówienia, przesyłki nieodebrane

 1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień, których przyjęcie zostało potwierdzone przez Sprzedającego, oraz będących w trakcie realizacji. W przypadku, gdy towar został wysłany (przekazany dostawcy - firmie kurierskiej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę.
 2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami za ponowne nadanie przesyłki. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty należnej kwoty w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego. Odstąpienie od naliczenia opłaty, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki.
 
§ 11.

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy, w celu wykonania umowy sprzedaży, związanej z marketingiem bezpośrednim własnych Produktów i usług Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym Newslettera, drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, w tym Newslettera, przesyłanych przez Sprzedającego w każdej chwili. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do korzystanie ze Sklepu i składania zamówień jest w pełni dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością dokonania czynności prawnych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług, w szczególności:
  a) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  c) informacje o zakupie przez Kupującego Produktów i usług.
 7. Kupujący w każdym czasie ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Sprzedający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom (w celu należytego wykonania usługi)
§ 12.

Polityka Cookies

 1. Sklep internetowy stosuje pliki cookies.  
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Sklepu.  
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu internetowego.  
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika. 
  b) tworzenia statystyk i analiz w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych. 
  c) utrzymania sesji, dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej stronie serwisu.  
 5. Sklep dopuszcza stosowanie dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjnych” oraz „stałych”. Cookies „sesyjne” - przechowywane są na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” - przechowywane są przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.  
 6. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies: niezbędne do poprawnego działania serwisu, pliki gromadzące dane statystyczne i reklamowe oraz pliki służące do personalizacji interfejsu użytkownika oraz jego preferencji.  
 7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, a nawet je blokować. Zmiany te dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.  
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym lub uniemożliwić jego poprawne funkcjonowanie.  
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z właścicielem serwisu oraz jego reklamodawców.
§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z Klientem, Sprzedający korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon) określonych w §1 Regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.semaco.com.pl.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego Sprzedającego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie użyte w Sklepie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.05.2020 r.